• +359 2 993 23 02 / +359 2 993 22 41 / +359 898 669 834
  • zjzaedno@abv.bg

Учредители на Фондация "Защитено жилище ЗАЕДНО"

Водени от общото си желание да окажат адекватна подкрепа на децата, отглеждани в държавните институции за деца и младежите, и напуснали тези институции, в началото на 2006 година представители на А.Д.А "Архитектурно дизайнерска агенция" ООД и Фондация "Движение на българските майки" решиха да обединят усилията си в тази насока, създавайки Фондация "Защитено жилище ЗАЕДНО".

Впоследствие ДБМ напускат проекта.

Екип :

  • Иво Пантелеев – председател на УС и на Фондация "Защитено жилище ЗАЕДНО", съдружник в "АДА" АД
  • Радомира Методиева – съдружник в "АДА" АД
  • Кристиана Николова, член на УС - съдружник в "АДА" АД
  • Димитър Цветков - директор
  • Руслана Милетиева – социален работник
  • Александър Ранев – психолог
  • Александър Димитров – домакин и шофьор
  • Радослава Илиева – счетоводител

ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на Консултативния съвет към Защитено жилище ЗАЕДНО, с. Гурмазово, общ. Божурище

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се уреждат функциите, дейността и организацията на работа на Консултативния съвет към Защитено жилище ЗАЕДНО, с. Гурмазово, общ. Божурище.

Чл.2. Консултативният съвет е постоянен експертен орган, който осъществява дейността си, въз основа на действащото в страната законодателство, решенията на Общинския съвет на община Божурище, решенията на Управителния съвет на Фондация Защитено жилище ЗАЕДНО и разпоредбите на този правилник.

Чл.3. Консултативния съвет подпомага оперативния екип на Защитено жилище ЗАЕДНО при формулиране и разработване политиката за управление, развитие и подобряване на социалната услуга "защитено жилище" в с. Гурмазово, общ. Божурище.

ІІ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

Чл.4. Консултативен съвет към Защитено жилище ЗАЕДНО, при осъществяване на консултативно-експертните си функции разглежда, дава становища, прави препоръки, изготвя предложения и проекти за решения, свързани със:

1.Анализира и дава оценка и препоръки за работата на оперативния екип на Защитено жилище ЗАЕДНО.

2. Анализира актуалното състояние на предоставяната социална услуга и дава предложения за промени, съобразени с нормативните документи за предоставяне на социални услуги в общността.

3. Изготвя стратегии и приема глобалната рамка на управление и развитие на Защитеното жилище, които са съобразени с националното и местно законодателство, с най-съвременните изисквания за управление на социални услуги, със критериите и стандартите за качество на предоставяне на услугите, както и с международните принципи за уважение на личността и спазване на правата на човека.

4. Осъществява обществен контрол върху предоставянето на социалната услуга "защитено жилище" в с. Гурмазово, общ. Божурище.

5. Прави предложения и оказва съдействие за разработване на проекти, целящи подобряване на качеството на социалната услуга “защитено жилище” в с. Гурмазово, чрез подобряване на жилищно-битовите условия, благоустрояване на околното пространство, повишаване на кваливикацията на оперативния екип на Защитено жилище ЗАЕДНО.

6. Посредничи при осъществяването и подобряването на междуинституционалните отношения по въпроси, свързани с дейността на Защитено жилище ЗАЕДНО и при изпълнението на индивидуалните програми за развитие на потребителите на социалната услуга.

7. Дава становища, касаещи структурирането, разширяването и публичното представяне на Клуб Приятели ЗАЕДНО към Защитено жилище ЗАЕДНО, с. Гурмазово, общ. Божурище.

8. Други, включително и финансово-икономически, въпроси, свързани с управлението на Защитено жилище ЗАЕДНО, с. Гурмазово, общ. Божурище.

ІІІ СЪСТАВ, УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл.5. (1) Консултативният съвет към Защитено жилище ЗАЕДНО се състои от основен и разширен състав

(2) Основният състав се състои от председател и членове.

(3) Разширения състав се състои от основния състав и наблюдатели.

Чл.5а. Наблюдателите, включени в състава на съвета не формират кворум и нямат право на глас при вземането на решения.

Чл.5б. Наблюдателите имат право на:

1. Достъп до дневния ред и материалите от заседанията на Консултативния съвет.

2. Участие в заседанията на Консултативния съвет.

3. Предоставяне на писмени становища по въпросите, разглеждани от Консултативния съвет.

4. Изказвания по въпросите, включени в дневния ред.

Чл.6.(1) В основния състав на Консултативния съвет се включват 15 члена, включително и председателя, както следва:

1. Четирима представители на съучредителите на Фондация Защитено жилище ЗАЕДНО от Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД - Иво Пантелеев, Радомира Методиева, Румен Първанов, Кристиана Николова.

2. Трима представители на съучредителите на Фондация Защитено жилище ЗАЕДНО от Фондация Движение на българските майки – Росица Букова, Гергана Пожарски, Каролина Джиновска.

3. Четирима представители на Общинската администрация на община Божурище – зам.кмет Виолета Велчева, зам. кмет Георги Илиев, кмет на с. Гурмазово Диана Хюбнер, председател на Общинския съвет Петрана Котупанова.

4. Един представител на Регионална дирекция социално подпомагане – г-жа Наталия Кънчева

5. Един представител на Дирекция социално подпомагане, гр. Костинброд – Елена Андонова.

6. Един представител на Отдел Социална закрила, гр. Божурище – Анастасия Попова.

7. Един представител на дарителите на Защитено жилище ЗАЕДНО – инж. Никола Зикатанов

Чл.6.(2) Разширения състав на Консултативния съвет може да включва като наблюдатели всички граждани или представители на юридически лица, имащи роля при създаването на Защитено жилище ЗАЕДНО или имащи мнение за неговото по-нататъшно развитие.

Чл.6.(3) Наблюдателите към разширения състав на Консултативния съвет, трябва да депозират писмена молба за участие в заседание на Консултативния съвет в най-малко седемдневен срок преди заседанието.

Чл.7. Председател на Консултативния съвет към Защитено жилище ЗАЕДНО, с. Гурмазово, общ. Божурище е съпредседателят на Фондация Защитено жилище ЗАЕДНО, арх. Иво Пантелеев.

Чл.8. Председателят на Консултативния съвет:

1. Организира и ръководи дейността на Консултативния съвет.

2. Определя дневния ред, насрочва и ръководи заседанията на Консултативния съвет.

3. Удостоверява съдържанието на приетите от Консултативния съвет решения и документи.

4. Осигурява и следи за спазването на дневния ред и този правилник.

5. Организира и контролира изпълнението на решенията на Консултативния съвет.

Чл.9. Нови членове могат да бъдат приемани по предложение на някой от настоящите членове и след обсъждане на заседание на Консултативния съвет.

Чл.10. Заседание на Консултативния съвет може да бъде проведено при наличие на най-малко девет члена от основния състав на Консултативния съвет.

Чл. 11.(1) Консултативния съвет осъществява своята дейност на редовни и звънредни заседания.

(2) Редовните заседания на Консултативния съвет се провеждат веднъж на два месеца, между 1-во и 15-то число на всеки четен месец на годината.

(3) Извънредните заседания на Консултативния съвет се провеждат при необходимост от дискутиране на спешни мерки по особено важни и неотложни въпроси, като свикването става от който и да е е от членовете на основния състав на Консултативния съвет, чрез официални писма до всички останали членове.

Чл.12.(1) Всички заседания на Консултативния съвет се провеждат при предварително одобрен от Председателя и сведен до знанието на всички членове на Консултативния съвет, дневен ред.

(2) Предложения за точки в дневния ред може да се внасят писмено от който и да е от членовете на основния състав на Консултативния съвет.

Чл.13. При отсъствие на Председателя заседанията на Консултативния съвет се ръководят от упълномощен от Председателя член на Съвета.

Чл. 14.(1) Съветът приема решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

(2) По изключение и по предложение на Председателя Съветът може да взима решения и неприсъствено. В тези случаи решенията се взимат с единодушие.

Чл.15. Заседанията на Консултативния съвет се протоколират и архивират от одобрен от членовете на Консултативния съвет Протоколчик.

Още за нас:

https://www.youtube.com/watch?v=2ZPOqKhORqE